Spevácka skupina Vinička

Vinička  apríl -jún 2019


Spevácka skupina Vinička 04-06/2019

V predvečer prvého mája dňa 30.4.2019 sa v našej obci konal prvomájový sprievod spojený so stavaním mája. Dobový sprievod išiel od Ranču u Bobiho až po kultúrny dom, kde už bol pripravený ozdobený máj. Keď začali chlapci máj stavať zaspievala Vinička pieseň Sadíme my máje. Po úspešnom umiestnení mája bola súčasťou kultúrneho programu Vinička, ktorá ďalej zaspievala piesne Za májových tichých večerí, Horička zelená a V tom Tekove. Nakoľko nebolo počasie veľmi dobré, účastníci prvomájového sprievodu sa premiestnili do miestneho kultúrneho domu, kde sa podával dobrý guláš a ešte sa spievali piesne spolu so skupinou Erb.

Dňa 24.5.2019 sa v pekných novotekovských viniciach konala akcia OZ Veselí tekovskí vinári pri príležitosti sviatku sv. Urbana. Členovia občianskeho združenia aj obyvatelia Nového Tekova sa zišli o 16.00 hod. pri obecnom hajloku aby spolu prežili pekné popoludnie. V úvode zaspievala spevácka skupina Vinička pár pekných pesničiek ako inak o dobrom vínku - Pod tekovskou horou, vínečko dozrieva, Kto vínko pije a V Tekove sú dobré vína. Nasledoval príhovor predsedu združenia p. Želiara a za ním sa už ujal slova p.farár, ktorý požehnal bohatú úrodu vinohradníkom. Nasledovalo pohostenie v podobe dobrého guľášu, Vinička si ešte zaspievala pri stole ľudové pesničky s doprovodom harmonikára Janka Valentíka a zábava pokračovala za tónov hudobnej skupiny Erb zo Starého Tekova. Podujatie bolo veľmi vydarené a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Dňa 16.6.2019 nás navždy opustil člen našej speváckej skupiny Vinička p. Miško Kosorín vo veku 68 rokov.

Členom nášho kolektívu bol 2 roky, keď spolu s ostatnými pánmi prišiel do našej speváckej rodiny v lete roku 2017.

Mal krásny hlas, ktorý nádherne vynikal v našich pesničkách, bol to človek priateľský, pracovitý s úprimným pohľadom a ako aj my ostatní miloval piesne, dobrú náladu a dobrých ľudí.

Budeš nám veľmi, veľmi chýbať Miško, budeme na teba spomínať už len našimi pesničkami.

Odpočívaj v pokoji. So smútkom sa s Tebou lúči celá spevácka skupina Vinička z Nového Tekova.

Dňa 28.7.2019 prijala spevácka skupina Viničkapozvanie Obce Lužianky pri Nitre na účinkovanie v peknom popoludňajšom programe s názvom "Spevom k srdcu", ktorý organizoval domáci spevácky súbor Lúč.

Spevácka skupina Vinička bola jednou z piatich účinkujúcich súborov a na túto milú akciu sme si pripravili štyri piesne - Ten Tekovský rodný kraj, Pod Tekovskou horou, V tom Tekove pri kostole a V Tekove sú dobré vína.

Ako prvý sa predstavil domáci súbor Lúč, nasledovalo vystúpenie Ireckých seniorov z Jarku, tratím súborom bol tiež domáci súbor Lužiančanka a ako štvrtá v poradí sa predstavila spevácka skupina Vinička z Nového Tekova. V závere zazneli krásne ľudové piesne v podaní Nitrianskej Heligónky, ktorú tvorili piati páni.

V závere sa ešte zaspievali všetky súbory pieseň Slovenské mamičky a Vinička pridala ešte aj pieseň - Na Kráľovej holi a Tam pri Leviciach.

Bolo to veľmi milé nedeľné popoludnie, strávené s ľuďmi, ktorí majú radi ľudové pesničky. Organizátorom ďakujeme za ich milé pozvanie a tiež aj za občerstvenie.


Vinička január - marec 2019


Spevácka skupina "Vinička" r.2019

K 1.1.2019 má spevácka skupina Vinička 18 aktívnych členov.

Vedúcim je Milan Stribula

Zástupcami sú Ivan Kúdela a Ing. Iveta Zajacová

Harmonikárom je Ján Valentík

Členovia Viničky - Magdaléna Kvaková, Tatiana Magdová, Zuzana Buzsíková, Eva Zajacová, Mária Stančíková, Helena Motková, Estera Kacianová, Ing. Zuzana Králiková, Edita Lipárová, Anna Bátovská, Kosorín Michal, Šuránsky Július, Kosorín Marek, Bátovský Vladimír.

Od 9.januára 2019 sa Vinička po vianočných prázdninách začala opäť stretávať na pravidelných nácvikoch, ktoré bývajú raz za týždeň zvyčajne v stredu v kultúrnom dome v Novom Tekove.

V januári r.2019 zaobstarala Obec Nový Tekov kúpu novej harmoniky pre spevácku skupinu Vinička. (19.1.2019 boli v Žiline - následne sa to riešilo na obci).

Dňa 2.2.2019 sa v Hoteli AstrumLaus v Leviciach konal 8.reprezentačný ples. Spevácka skupina Vinička prisľúbila svoju účasť na tomto podujatí ako prejav vďaky za sponzorský dar od hotela. Po oficiálnom otvorení plesu a úvodnom tanci nasledovalo pred podávaním večere vystúpenie Viničky. Na túto príležitosť si Vinička prichystala pekné rezké pesničky. Zaspievali sme piesne - Ten Tekovský rodný kraj, Pod Tekovskou horou, V tom Tekove pri kostole, potom nasledovala pieseň Ešte som nevidel tak dievčatko plakať a Mária a na záver odznela naša pekná rytmická pieseň V Tekove sú dobré vína. Prítomní nás pozorne počúvali a na záver sme boli odmenení potleskom. Po našom vystúpení nasledovala večera a prítomní zostali naďalej v dobrej nálade a zabávali sa na dobrom plese až do rána.

Dňa 8.2.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove konala výročná členská schôdza Občianske združenie Veselí Tekovskí vinári. Úvod patrí už tradične speváckej skupine Vinička, ktorá všetkých prítomných pozdravila paletou melódií, ktoré sa spájali ako inak s vínom. Vinička si pripravila piesne Pod Tekovskou horou vínečko dozrieva, Kto vínko pije a v Tekove sú dobré vína. Po naplnení všetkých bodov programu výročnej schôdze nasledovalo občerstvenie v podobe výborného gulášu a potom už nasledovala len voľná diskusia o vínkach spojená s ich degustáciou a Vinička k tomu prispela aj pár peknými pesničkami. Všetci účastníci výročnej schôdze sa vo večerných hodinách po príjemne strávenom popoludní vrátili domov.

Dňa 8.3.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove konala oslava pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Táto oslava je spojená s pestrým kultúrnym programom - Vystúpili detičky z materskej škôlky v Novom Tekove, nasledovalo vystúpenie Michala Červienku vynikajúceho akordeónového virtuóza a záver patril domácej speváckej skupine Vinička. Vinička si na túto významnú akciu uctila kytičkou pekných piesní. Prítomným dámam Vinička zaspievala piesne - Chodila som po záhradke, Zavoňala fialenka, Tekkovské dievčatá a Mária. Vystúpenie bolo odmenené potleskom a príjemným spestrením piatkového popoludnia.

Dňa 15.3.2019 mala Základná organizácia Slovenského červeného kríža prichystanú výročnú členskú schôdzu. Po otvorení schôdze nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti a po vyčerpaní všetkých bodov programu nasledoval kultúrny program v podaní speváckej skupiny Vinička, ktorá si pripravila pesničky - Ten tekovský rodný kraj, Jablonka a zmes ľudových piesní -Od Tekova vietor veje a Čiže si šuhajko, čiže si. Po občerstvení a ukončení schôdze ešte členovia ČK posedeli a Vinička zaspievala na počúvanie ďalších pár zo svojich piesní. Za pozvanie na účinkovanie ďakuje Vinička predsedníčke ČK p. Márii Želiarovej.Spevácka skupina Vinička - členova 

k 1.1.2019


Vedúci - Milan Stribula

Zástupca - Ivan Kúdela, Ing. Iveta Zajacová

Harmonikár - Ján Valentík

Členovia Viničky - Magdaléna Kvaková, Tatiana Magdová, Zuzana Buzsíková, Eva Zajacová, Mária Stančíková, Helena Motková, Estera Kacianová, Zuzana Králiková, Edita Lipárová, Anna Bátovská, Kosorín Michal, Šuránsky Július, Kosorín Marek, Bátovský Vladimír.Vinička august - december 2018

18.8.2018 - V sobotu dňa 18.8.2018 sa konali v Starom Tekove Tekovské folklórne slávnosti pod názvom Tekov Tancuje a spieva2018. Na tohoročnom 27. ročníku tohto podujatia sa zúčastnila aj naša spevácka skupina Vinička. Úvod sobotňajšieho programu prebiehal pred kultúrnym domom v Starom Tekove a patril domácej speváckej skupine Sen. Po ich piesňach nasledovala spevácka skupina Vinička, ktorá zaspievala tri zo svojich piesní. Po úvodných melódiách sa všetci prítomní zoradili na ceste a za zvuku ľudových piesní sme sa všetci presunuli na amfiteáter, kde pokračoval kultúrny program. Vinička zaspievala na amfiteátri piesne V tom Tekove pri kostole a V Tekove sú dobré vína. Piesne to boli rytmické s pekným textom, za ktoré bola Vinička odmenená potleskom. Akcia to bola veľmi pekná, zúčastnilo sa jej mnoho súborov z blízkeho aj ďalekého okolia a sme radi, že k dobrej nálade prispela aj Vinička z Nového Tekova.

Dňa 8.9.2018 sa konala Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti v kultúrnom dome v Novom Tekove, ktorú organizovalo OZ Veselí tekovskí vinári. O 16.00 hod bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vystavené ovocie, zeleninu, kvety a ostatné. Po odmenení víťazov nasledovalo odovzdanie ceny starostu obce, ktorou bol odmenený majiteľ najkrajšej predzáhradky obce Nový Tekov.

Po tejto oficiálnej časti prišla na rad spevácka skupina Vinička, ktorá spojila výstavu s krstom svojho prvého CD pod názvom Plávala pesnička po Hrone. Na CD bolo naspievaných 16 piesní v podaní Viničky. Viničke ich prvé CD pokrstili krstní rodičia, ktorými boli zástupcovia sponzorov a to za Obec Nový Tekov, starosta p. Ladislav Nagy a za Business hotel AstrumLaus p. Ladislav Zajac. Krstiť sa nemohlo ničím iným ako dobrým novotekovským vínkom. Aby tých krstných otcov nebolo málo, Viničke ich prvé CD pokrstil aj hosť večera p.RóbertKazík. Po krste nasledoval príhovor p. starostu, ktorý každej členke Viničky odovzdal krásnu ružičku ako prejav vďaky.

Po krste CD nasledovalo vystúpenie Viničky s piesňami, ktoré boli naspievané aj na CD. Samozrejme p.Kazík bol na krst pozvaný aj preto, aby si hostia aj sympatizanti Viničky vypočuli aj jeho pekné melódie. Okrem nášho starostu p.Nagya, prijali pozvanie na krst pozvaní hostia p. Ladislav Zajac, za Business hotel Astrumlaus, p. starostka Obce Horná Seč Edita Moravská a starosta Starého Tekov p. Peter Štefan.

Všetci prítomní si mohli samozrejme krstené CD Viničky na mieste aj zakúpiť, a týmto chceme poďakovať p. Kvakovej, že sa zhostila tejto úlohy.

Na rezké piesne p.Kazíka si Vinička aj zatancovala a dobre unavení si posadali k prestretým stolom, kde bolo nachytané občerstvenie. Podával sa guľáš, ktorý pripravil p.Szársz Tibor a pripravené boli aj obložené misy. Každý kto vydržal až skoro do konca podujatia dostal kúsok z veľmi chutnej torty. Po tom, ako sa všetci najedli a oddýchli si, Vinička ešte spolu s harmonikárom Jankom Valentíkom a huslistom p.Patkóm spievala až do neskorých nočných hodín. Po príjemne strávenom popoludní sa za tmy rozišiel každý domov.

Dňa 11.9.2018 sa v priestoroch kina Junior v Leviciach konala Okresná prehliadka speváckych skupín, ktorú už tradične organizovala Jednota dôchodcov. Tejto prehliadky sa zúčastnilo 15 speváckych skupín z celého okresu a ako hosť vystúpila spevácka skupina Vinička z Nového Tekova. Vinička zaspievala tri zo svojich pekných rytmických piesňach o Tekove a aj o víne. Na záver si všetci zúčastnení zaspievali pieseň Od Tekova vietor veje, prihovorila a poďakovala sa aj predsedníčka JD p.EmíliaNichtová ako aj podpredseda NSK p.Éder. Bolo to veľmi milé stretnutie ľudí, ktorí majú veľmi blízko k ľudovým piesňam a sme radi, že sme mohli byť jeho súčasťou.

Dňa 9.10.2018 sa v našej obci konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V rámci kultúrneho programu vystúpila aj spevácka skupina Vinička so svojím programom. Pre našich seniorov si pripravila a zaspievala pekné pesničky - Keby som ja poznal, Seniorka a zmes piesní Ešte som nevidel a Mária, Mária. Veríme že sa im naše vystúpenie páčilo a že seniori strávili veľmi príjemné popoludnie.

Miestna organizácia Matice slovenskej pôsobiaca v Novom Tekove v spolupráci s Obcou Nový Tekov zorganizovala dňa 1.12.2018 Vianočné trhy spolu s príchodom Mikuláša. Pre deti bolo pripravené aj divadlo. Po skončení programu pre deti vystúpila so svojimi piesňami aj Spevácka skupina Vinička, ktorá prítomným zaspievala 4 zo svojich novonaskúšaných piesní. Nálada aj atmosféra blížiacich sa Vianoc bola cítiť aj medzi ľuďmi a všetci v závere odchádzali v príjemnej vianočnej nálade.

Dňa 2.12.2018 sa už tradične v prvú adventnú nedeľu stretli občania Nového Tekova pri svätení adventného venca, v blízkosti ktorého sa nachádza aj krásny betlehém. V túto zimnú nedeľu prispela s sviatočnej atmosfére aj Spevácka skupina Vinička. Po úvodných slovách p.Pavlisovej zaspievala Vinička dve pekné piesne - Dobrý pastier sa narodil a Aký je to svit. Potom už nasledoval príhovor p.farára, ktorý nakoniec krásny adventný veniec posvätil a zapálil na ňom prvú adventnú sviecu. Na záver chladného nedeľného stretnutia zaspievala Vinička pieseň Tichá noc, svätá noc. Keďže bolo riadne mrazivo, dobre padol každému teplý čajík a pagáčik.

Dňa 16.12.2018 prijala Vinička pozvanie do zariadenia pre seniorov Senior garden v Hornej Seči, kde už skoro pravidelne spríjemňuje jedno vianočné popoludnie ubytovaným seniorom svojimi pesničkami. Privítanie bolo aj teraz veľmi vrúcne. Vinička zaspievala pásmo svojich pekných ľudových piesní medzi ktorými nechýbali ani vianočné piesne. Seniori v tomto zariadení sú veľmi milí a vďační a my sme boli radi že sme svojou troškou mohli prispieť k vianočnej atmosfére aj my a že sme mohli do tohto zariadenia znovu zavítať.

Do nového roku 2019 praje Vinička všetkých veľa zdravia, osobných úspechov a veľa pekných melódií a piesní v podaní speváckej skupiny Viniča.


Vinička krstila svoje 1. CD

Spolu s výstavou ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti sa dňa 8.9.2018 stretli v kultúrnom
dome v Novom Tekove aj členovia a sympatizanti speváckej skupiny Vinička, ktorá pôsobí
pod patronátom Občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári. Písal sa deň 10.1.2012, kedy
sa hŕstka nadšencov po prvý raz stretla s úmyslom založiť spevácku skupinu v našej obci.
Odvtedy už ubehlo pár rôčkov a speváci z Viničky majú stále chuť a aj čas, aby sa raz do
týždňa stretli a nacvičovali naše pekné ľudové piesne. Za tento čas svojej existencie
spríjemnila Vinička už nejednu akciu, ktorá sa konala v Novom Tekove, či už to boli oslavy
MDŽ, stavenie mája, otváranie viníc, vystupovala ako súčasť kultúrneho programu na
výročných schôdzach rôznych organizácií a združení pôsobiacich v našej obci, na
posedeniach pri príležitosti úcty k starším alebo pri posvätení adventného venca vo
vianočnom období. Okrem domácich vystúpení sa Vinička zúčastňuje aj rôznych akcií mimo
našej obce, napr. pri príležitosti úcty k starším, na vianočných podujatiach či na oslavách dní
rôznych obcí. V apríli r.2017 prišiel do Viničky harmonikár Janko Valentík, vedúcim
skupiny je Milan Stribula a Vinička má v súčasnosti 18 členov. Práve harmonikár p.Valentík
bol ten, ktorý prišiel s nápadom naspievať prvé CD s piesňami v podaní Viničky. A tak sa
začala dlhá cesta stretávania sa, nacvičovania a vybrusovania pesničiek, ktoré mali byť
zaradené na CD. Okrem stáleho hudobníka, harmonikára Janka Valentíka boli na natáčanie
CD prizvaní aj hosťujúci hudobníci, cimbalista Jaromír Chlebo, huslista Vojtech Patkó a na
base hral Peter Hansko. Výstava organizovaná OZ VTV bola veľmi vhodná, aby Vinička
pokrstila svoje prvé CD. Sponzormi, ktorí prispeli ku vzniku CD bola Obec Nový Tekov
v zastúpení starostom obce p.Ladislavom Nagyom a druhým sponzorom bol Business hotel
Astrum laus Levice, v zastúpení s p.Ladislavom Zajacom. Obaja zástupcovia sponzorov boli
aj krstnými otcami, pričom sa na krste zúčastnil aj hosť Viničky, ktorým bol p.Róbert Kazík,
ako tretí krstný otec. Vinička dala svojmu CD názov - Plávala pesnička po Hrone, na ktorom
je naspievaných 17 piesní z jej repertoáru. Krstní otcovia pokrstili CD Viničky ako inak
dobrým tekovským vínkom. Starosta obce poďakoval celej Viničke za ich prácu, za pekné
piesne, ktorými spríjemňuje rôzne akcie organizované obcou a zaželal im ešte veľa zdravia
a nech sa im dobre a pekne spieva aj naďalej. Po krste nasledovalo vystúpenie Speváckej
skupiny Vinička, ktorá si pripravila zmes pekných a rezkých ľudových piesní a po nich
nasledovalo vystúpenie hosťa Viničky, p.Róberta Kazíka. P.Kazík má mnoho pekných piesní,
z ktorých si pripravil pol hodinové pásmo, ktoré spríjemnil hovoreným slovom. Potom
vystúpila ešte raz Vinička a po posledných melódiách a slovách piesne "V Tekove sú dobré
vína" nasledoval potlesk, ktorým obdarili Viničku všetci, ktorí sa na ich krste zúčastnili. Po
piesňach v podaní Viničky už zas patrilo pódium p.Kazíkovi, ktorý zaspieval rezké piesne,
ktorými sa predstavil v relácii Repete. Tieto pekné piesne samozrejme nenechali chladnými
nikoho z Viničky a popri piesňach v podaní p.Kazíka si aj dobre zatancovali. Po peknom
kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie v podobe dobrého gulášu, ktorý navaril
p.Száraz Tibor. Do neskorých hodín si ešte Vinička zaspievala mnoho piesní a príjemne
unavení sa rozlúčili s prianím, že sa opäť čoskoro strenú pri peknej pesničke. Tak nech Vám
to spieva takto pekne aj naďalej Vinička.

I.Z.

Vinička apríl - jún 2018


Vinička apríl - jún 2018

V apríli boli nácviky Viničky zamerané na výber piesní, ktoré budú zaradené na naše pripravované CD, a ich nekonečné skúšanie. Samozrejme v predvečer prvého mája sa Vinička zúčastnila prvomájového sprievodu, ktorý sa začal v Marušovej pri parku. Vinička spolu s harmonikárom Jankom celý pochod spríjemnila peknými ľudovými piesňami.

V priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove bol už pripravený pekný máj, ktorý pripravili chlapci z Hroneka, a Vinička zaspievala pri stavbe mája už klasickú pieseň Sadíme my máje, čo nám dajú za ne. Po tom ako máj chlapci dobre upevnili nasledoval príhovor zástupcu starostu p.Mariána Kubinca a za ním zaspievala Vinička ešte dve zo svojich pekných májových piesní a to pieseň "Za májových tichých večerí a peknú pieseň "Horička zelená..." s ešte krajšími slovami ktorú si môžete nižšie pripomenúť.

Horička zelená

1. Horička zelená, ty jedľová hora,

[:Ty budeš zoťatá na prvého mája.:]

2. Aj ten brezový háj, ten mládenecký raj,

[:aby sa len ušol pre každé dievča máj.:]

3. Janíčkove kone, s vozom hrkotajú,

[:Chlapci po dedine máje rozvážajú.:]

4. Vstávaj milá hore, veď je už deň biely,

[:Už ti zelený máj stojí predo dvermi.:]

5. Milá hore vstala, chlapcov privítala,

[:A svojmu milému perečko hneď dala.:]

6. To bolo perečko, z modrej fialôčky,

[:To je milý pierko od tvej frajerôčky.:]

Dňa 14.5.2018 prijala Vinička pozvanie do zariadenia pre seniorov Senior Garden v Hornej Seči, kde si pre prítomných seniorov zamestnanci pripravili popoludnie pri príležitosti dňa matiek. V rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Vinička, ktorá si pre seniorov pripravila pásmo pekných ľudových piesní, ktoré bolo popretkávané hovoreným slovom Ivana Kúdelu, ktorý predstavil spevácku skupinu, prečítal peknú báseň ku dňu matiek a nechýbali ani dobré vtipy. Vinička si pripravila asi hodinový program, v rámci ktorého zaspievali pekné rýchle ale aj pomalšie piesne zo svojho repertoáru.

V závere nám seniori zatlieskali a pekne poďakovali za príjemne strávené neskoré popoludnie a my sme boli radi, že sme mohli do ich zariadenia zavítať a trošku im spríjemniť ich pobyt v zariadení.

Dňa 23.5.2018 sa organizovalo v obci stretnutie dôchodcov okresu Levice a pri tejto príležitosti vystúpila na otvorení spevácka skupina Vinička z Nového Tekova. Pripravila si pekné rýchle piesne ako napríklad "Život sa mi páči, hoc som seniorka" a tiež aj pomalé "Tam dole v údolí". Na záver odznela veľmi známa pieseň "Na Kráľovej holi" v podaní Viničky.

Dňa 25.5.2018 organizovalo Občianske združenie Veselí tekovskí vinári v spolupráci s Obcou Nový Tekov akciu otvárania viníc pri príležitosti sviatku Sv.Urbana, ochrancu vinohradníkov v priestoroch obecného hajloku v Novom Tekove. Spevácka skupina Vinička si na túto príležitosť pripravila štyri zo svojich pekných piesní o víne a vinici, pričom v závere vystúpenia nesmela chýbať pieseň "V Tekove sú dobré vína..." Po slovách predsedu združenie p.Jozefa Želiara ako aj miestneho p.farára, ktorý viniciam požehnal, nasledovala koštovka dobrých novotekovsých vín, vínko sa zajedalo dobrým paprčkových a bravčovým gulášom a zabávalo sa pri dobrej hudbe Petra Senciho. Počasie nám prialo a každý si mohol užiť toto pekné popoludnie.

Ďalšie obdobie sa členovia Viničky stretávali a poctivo cvičili a cibrili svoje piesne, ktoré si naplánovali nahrať na ich prvé CD. Každý jeden člen pristupoval veľmi poctivo pri účasti na nácvikoch ako aj počúvali a snažili sa vylepšiť podanie jednotlivých piesní podľa inštrukcií, aby boli piesne dobre a pekne naspievané. Deň natáčania CD pripadol na nedeľu 10.6.2018. Hneď ráno sme sa všetci, pekne v kroji oblečení stretli v parku pri kultúrnom dome v Novom Tekove, kde nás pri fontáne odfotografoval Peťo Dioszegy, za čo mu touto cestou pekne ďakujeme. Na príprave nášho CD sa zúčastnili všetci členovia Viničky pod taktovkou nášho harmonikára Janka Valentíka a ako hostí sme mali prizvaných cimbalistu Jara Chlebu z Čajkova, na husliach nám prišiel zahrať p.Belko Patko z Levíc a na basu nám zahral Peter Hansko z Bátoviec. Tiež im patrí od nás všetkých veľké ďakujem za ich ochotu, stráviť s nami dosť veľa času na nácvikoch ako aj na natáčaní, ako aj za ich hudobné umenie. Samotné natáčanie nám začalo približne o 9.30 hod. a do 13.00 hodiny sme mali natočených všetkých 16 piesní. Za finančnú pomoc pri natáčaní chceme poďakovať a to veľmi pekne nášmu hlavnému sponzorovi Obci Nový Tekov a p.starostovi Ladislavovi Nagyovi, ktorý nám vyšiel vo všetkom v ústrety a tiež chceme pekne poďakovať za finančnú pomoc aj nášmu druhému sponzorovi a tým bol Biznis hotel Astrum laus Levice. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme. V najbližších dňoch uzrie svetlo sveta naše prvé CD na ktoré sme veľmi hrdí a ďakujeme všetkým ktorí nie malou mierou prispeli k jeho vzniku.

Dňa 30.6.2018 prijala spevácka skupina Vinička pozvanie do obce Svodov, v ktorej zástupcovia OZ Svodov organizovali posedenie pri príležitosti Dňa Obce Svodov. O 15 hodine sa začal pestrí program v rámci ktorého vystúpila Vinička v dvoch blokoch so svojimi piesňami, medzi ktorými nechýbali ani pekné piesne o tekovských vínach a viniciach. Prítomným sa vystúpenie páčilo a v závere nás odmenili potleskom. Po vystúpení sme sa občerstvili dobrým gulášom, organizátori nám pekne poďakovali a z tejto akcie sme odchádzali príjemne naladení.


Vinička  január až marec 2018


Spevácka skupina "Vinička" r.2018

K 1.1.2018 má spevácka skupina Vinička 19 členov.

Vedúcim je Milan Stribula

Zástupcami sú Ivan Kúdela a Ing. Iveta Zajacová

Harmonikárom je Ján Valentík

Členovia Viničky - Magdaléna Kvaková, Tatiana Magdová, Zuzana Buzsíková, Eva Zajacová, Mária Stančíková, Helena Motková, Estera Kacianová, Ing. Zuzana Králiková, Edita Lipárová, Anna Bátovská, Kosorín Michal, Šuránsky Július, Kosorín Marek, Bátovský Vladimír, Taňašiová Hana.

Od 10.januára 2018 sa Vinička po vianočných prázdninách začala opäť stretávať na pravidelných nácvikoch, ktoré bývajú raz za týždeň zvyčajne v stredu v kultúrnom dome v Novom Tekove.

Dňa 9.2.2018 sa v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove konala výročná členská schôdza Občianske združenie Veselí Tekovskí vinári. Kultúrny program zabezpečovala Vinička, ktorá v úvode zaspieval tri pekné piesne - Ten Tekovský rodný kraj..., Úzka je cestička a Kto vínko pije..., pričom Ivan Kúdela v úvode pozdravil všetkých prítomných a zaželal príjemne strávené popoludnie. Po všetkých bodoch programu výročnej schôdze a po vyhodnotení súťaží prišla na rad Vinička, ktorá zaspievala ďalšiu zmes svojich pekných piesní - Javorie, javorie, Poďme chlapci, poďme... a V tom Tekove pri kostole. Po ukončení schôdze nasledovalo osvieženie v podobe dobrého gulášu a ochutnávky produktov našich vinárov - dobrých bielych a červených vín. Samozrejme sa domov hneď nešlo a k dobrým vínkam patrí aj dobrá pieseň. Speváci z Viničky posedeli do neskorých nočných hodín, zaspievalo sa veľa pekných piesní a spevákov doprevádzal na harmonike Janko Valentík a na saxafónoch vylúdili krásne melódie Vlado Bátovský a Marek Kosorín.

Dňa 17.2.2018 sa v obci Nový Tekov konala obecná zabíjačka. Súčasťou kultúrneho programu bola aj domáca spevácka skupina Vinička. Spevácka skupina Vinička otvárala zabíjačku zaspievaním troch svojich pekných rytmických piesní - Tak mi zaspievali, Kto vínko pije... a V tom Tekove. Po úvodných melódiách Viničky nasledoval príhovor a ďalší kultúrny program ktorý pozostával z vystúpenia sestier Lenky a Evky Bacmaňákových - heligonkáriek z Oščadnice a po nich bolo pripravené vystúpenie Otta Weitera a Andrei Fischer. Na zabíjačke sa podávali výborné klobásky, hurka a pečené mäsko a tiež bola nachystaná aj kapustnica.

Po vystúpeniach zahrala do rytmu aj kapela Rikkoňovcov, pri ktorých piesňach sa aj dobre zaspievalo aj zatancovalo. Tóny piesní utíchli v nočných hodinách a ľudia príjemne unavení a najedení sa vrátili domov.

Dňa 8.3.2018 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na začiatok osláv zarecitovala báseň Emka Pavlisová, po nej nasledoval príhovor p.Želiarovej a za ňou nasledovalo vystúpenie detí z materskej školy v Novom Tekove. Po vystúpení našich najmenších sa ženám prihovoril starosta Obce Nový Tekov p.Ladislav Nagy. Po pekných slovách p.starostu nasledovalo vystúpenie hosťa večera skupiny Kašubovci, ktorých asi po hodine a pol vystriedala so svojimi pesničkami domáca spevácka skupina Vinička. Vinička si prichystala pri príležitosti osláv štyri zo svojich piesní, ktoré zaspievala našim ženám a to - Život sa mi páči, Keby som ja poznal, Úzka je cestička a Ten Tekovský rodný kraj. Všetkých účinkujúcich odmenili prítomní pekným potleskom po ktorom nasledovalo občerstvenie a po príjemne strávenom popoludní sa všetci rozišli domov.

Na piatok 16.3.2018 mala ZO Červeného kríža v Novom Tekove a ZO Matice slovenskej v Novom Tekove naplánované svoje valné zhromaždenia. V úvode v rámci kultúrneho programu vystúpila domáca spevácka skupina Vinička so svojimi dvoma peknými piesňami. Po naplnení všetkých bodov programu valného zhromaždenia Červeného kríža nasledovalo valné zhromaždenia Matice slovenskej. Po ukončení schôdze nasledovalo občerstvenie a ďalšia nádielka piesní od Viničky. Vinička zaspievala veľmi peknú pieseň Zem moja Slovenská a tiež pieseň Na kráľovej holi..., v ktorej si krátke sólo zaspieval Julko Šuránský.

Za pozvanie ďakuje Vinička predsedom organizácií.

.

Vinička august - december 2017


Vinička august - december 2017

V júli mala spevácka skupina prázdniny a s nácvikmi začala pokračovať v mesiaci august.

Dňa 25.8.2017 sa v obci konala kolaudácia nového parku v časti Marušová a bola spojená so spomienkou na 73.výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti bola oslovená aj spevácka skupina Vinička, aby sa svojím programom pripojila k slávnostnej atmosfére.

Na úvod osláv vystúpila spevácka skupina Vinička so zmesou 4 piesní a to V tej našej dedinke, Sitno, Sitno, Tam pri Leviciach a pieseň Veje vietor veje.

Po vystúpení Viničky mal príhovor p.Hruška Alfondz, s jeho spomienkami na obdobie povstania a nasledoval príhovor p.starostu Obce Nový Tekov p.Nagya.

Nasledovala zábava za tónov skupiny Rikkoňovci a po zotmení sa prítomní mohli pozrieť ako krásne náš nový park pôsobí po rozsvietení dekoračných svetiel.

Kto sa na tomto stretnutí zúčastnil, mohol sa zabaviť, porozprávať a dúfame, že sa v týchto priestoroch ešte stretneme aj nabudúce.

V dňoch 14-16.septembra organizovalo OZ Veselí tekovskí vinári Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove. 16. septembra boli o 17 hodine vyhodnotení víťazi jednotlivých kategórií a ako už tradične v rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Vinička, keď zaspievala 4 zo svojich pekných piesní - Chodníček cez pole, Spievaj si vtáčatko, Mala som ja vo fertušky čerešne a pieseň V Tekove sú dobré vína.

Po vyhodnotí a prebratí cien nasledovalo občerstvenie v podobe pečenej klobásky s chlebom a Vinička ešte zaspievala spolu s harmonikárom Jankom Valentíkom pár pekných piesní aby sme sa mohli v podvečerných hodinách rozísť po príjemne strávenom skoro jesennom popoludní.

Dňa 11.10.2017 organizovala Obec Nový Tekov posedenie pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Úvod patril deťom z miestnej materskej školy a príhovorom p.starostu a hostí. Potom nasledovalo vystúpenie Speváckej skupiny Vinička, ktorá si pripravila štyri piesne s harmonikovým doprovodom s Jankom Valentíkom - zaspievali sme piesne Sitno, Sitno..., Keby som ja poznal..., Život sa mi páči... a úplne novú pieseň V tom Tekove pri kostole.... Prítomní nás odmenili potleskom a nasledovalo vystúpenie hosťa Jadranky.

Spevácka skupina Vinička prijala pozvanie starostu Obce Nemčiňany na účinkovanie v ich obci, kde sa dňa 21.10.2017 konali oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Členovia Viničky pripravili na túto príležitosť asi hodinový program. V úvode pozdravila p.Zajacová prítomných seniorov, zaželala im veľa zdravia pri príležitosti ich sviatku a popriala pekné počúvanie. Vinička si na úvod pripravila pásmo štyroch piesní za ktorými nasledovalo hovorené slovo v podaní Ivana Kúdelu, ktorý pripojil pieseň v gitarovom doprovode. Po tomto úvode zaspievala Vinička ďalšiu zmes svojich piesní, za ktorou nasledovalo opäť hovorené slovo Ivana Kúdelu a pieseň od Waldemara Matušku - Zbohem lásko. V závere opäť zaspievala Vinička poslednú sériu ich piesní. Dôchodci nás odmenili potleskom a slovami chváli. P. starosta Keseg nás pohostil ako vzácnych hostí, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa im pripravený program páčil a že čoskoro budeme mať možnosť sa znovu vidieť.

Dňa 11.11.2017 organizovalo Občianske združenie Veselí Tekovskí vinári už každoročný Svätomartinský košt mladých vín v priestoroch Obecného hajloku v Novom Tekove. Počasie všetkým prítomným v tento deň prialo, bolo pekné slnečné novembrové predpoludnie a preto sme sa stretli pred dverami obecného hajloku. Po úvodných slovách predsedu združenia p.Želiara nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Vinička, ktorá si pre túto príležitosť pripravila aj novú pieseň Ten Tekovský rodný kraj... a vystúpenie ukončila veselou rytmickou piesňou V Tekove sú dobré vína.

Po úvodnom programe nasledovala degustácia mladých bielych, červených ale aj ružových vín, ktorá bola chutne doplnená výrobkami p.Csomora, aby degustujúci neboli hladní.

Po veľmi pekne strávenom dni odchádzali všetci príjemne unavení a spokojní.

Dňa 2.12.2017 - v prvú adventnú nedeľu sa už každoročne konalo posvätenie adventného venca umiestneného v strede dediny spolu s posvätením a otvorením nového betlehema v našej obci. V úvode mal príhovor novotekovský p.farár, odznela báseň a bola prezentovaná legenda o štyroch adventných sviecach. Pri tejto príležitosti vystúpila aj spevácka skupina Vinička, ktorá si prichystala pekné vianočné koledy. V úvode Vinička zaspievala pieseň Dobrý pastier sa narodil, za ňou nasledovala pieseň Búvaj dieťa krásne a Daj Boh šťastia tejto zemi. Počasie bolo síce veľmi mrazivé, poletoval sneh a krajina bola zahalená do bielej periny. Bolo to veľmi pekné, komorné stretnutie, ktoré bolo v závere ukončené dobrým teplým čajíkom, ktorý každému veľmi chutil.

Dňa 29.12.2017

Dňa 29.12.2017 členovia speváckej skupiny Vinička zavítali do obce Horná Seč, do priestorov Senior gardenu, kde boli ubytovaným seniorom spríjemniť povianočnú atmosféru peknými piesňami. Vinička pripravila asi hodinový kultúrny program, kde zaspievali piesne vianočné ale aj iné pekné piesne. Seniori si s Viničkou zaspievali aj pesničky, ktoré poznali a vyžiadali si aj prídavok, keď Vinička zaspievala pieseň Zahučali hory a zaspievala aj na želanie maďarskú pieseň - Az a szép.

Seniorom aj zamestnancom sa vystúpenie Viničky páčilo a odmenili nás vrúcnym potleskom.

Pri príležitosti konca roku 2017 by sme chceli poďakovať načim občanom, fanúšikom a priaznivcom, ktorí nás stále podporujú svojím potleskom a slovami vďaky, ďakujeme za možnosť, že môžeme v našej obci pri rôznych príležitostiach vystupovať a prajeme nám aj všetkým občanom Nového Tekova, aby prežili pekné a pokojné sviatky, a aby sme sa mohli spolu stretávať aj v Novom roku 2018.

Členovia speváckej skupiny Vinička


Vinička  august - október 2017


Vinička august - október 2017

V júli mala spevácka skupina prázdniny a s nácvikmi začala pokračovať v mesiaci august.

Dňa 25.8.2017 sa v obci konala kolaudácia nového parku v časti Marušová a bola spojená so spomienkou na 73.výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti bola oslovená aj spevácka skupina Vinička, aby sa svojím programom pripojila k slávnostnej atmosfére.

Na úvod osláv vystúpila spevácka skupina Vinička so zmesou 4 piesní a to V tej našej dedinke, Sitno, Sitno, Tam pri Leviciach a pieseň Veje vietor veje.

Po vystúpení Viničky mal príhovor p.Hruška Alfondz, s jeho spomienkami na obdobie povstania a nasledoval príhovor p.starostu Obce Nový Tekov p.Nagya.

Nasledovala zábava za tónov skupiny Rikkoňovci a po zotmení sa prítomní mohli pozrieť ako krásne náš nový park pôsobí po rozsvietení dekoračných svetiel.

Kto sa na tomto stretnutí zúčastnil, mohol sa zabaviť, porozprávať a dúfame, že sa v týchto priestoroch ešte stretneme aj nabudúce.

V dňoch 14-16.septembra organizovalo OZ Veselí tekovskí vinári Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove. 16. septembra boli o 17 hodine vyhodnotení víťazi jednotlivých kategórií a ako už tradične v rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Vinička, keď zaspievala 4 zo svojich pekných piesní - Chodníček cez pole, Spievaj si vtáčatko, Mala som ja vo fertušky čerešne a pieseň V Tekove sú dobré vína.

Po vyhodnotí a prebratí cien nasledovalo občerstvenie v podobe pečenej klobásky s chlebom a Vinička ešte zaspievala spolu s harmonikárom Jankom Valentíkom pár pekných piesní aby sme sa mohli v podvečerných hodinách rozísť po príjemne strávenom skoro jesennom popoludní.

Dňa 11.10.2017 organizovala Obec Nový Tekov posedenie pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Úvod patril deťom z miestnej materskej školy a príhovorom p.starostu a hostí. Potom nasledovalo vystúpenie Speváckej skupiny Vinička, ktorá si pripravila štyri piesne s harmonikovým doprovodom s Jankom Valentíkom - zaspievali sme piesne Sitno, Sitno..., Keby som ja poznal..., Život sa mi páči... a úplne novú pieseň V tom Tekove pri kostole.... Prítomní nás odmenili potleskom a nasledovalo vystúpenie hosťa Jadranky.

Spevácka skupina Vinička prijala pozvanie starostu Obce Nemčiňany na účinkovanie v ich obci, kde sa dňa 21.10.2017 konali oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Členovia Viničky pripravili na túto príležitosť asi hodinový program. V úvode pozdravila p.Zajacová prítomných seniorov, zaželala im veľa zdravia pri príležitosti ich sviatku a popriala pekné počúvanie. Vinička si na úvod pripravila pásmo štyroch piesní za ktorými nasledovalo hovorené slovo v podaní Ivana Kúdelu, ktorý pripojil pieseň v gitarovom doprovode. Po tomto úvode zaspievala Vinička ďalšiu zmes svojich piesní, za ktorou nasledovalo opäť hovorené slovo Ivana Kúdelu a pieseň od Waldemara Matušku - Zbohem lásko. V závere opäť zaspievala Vinička poslednú sériu ich piesní. Dôchodci nás odmenili potleskom a slovami chváli. P. starosta Keseg nás pohostil ako vzácnych hostí, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa im pripravený program páčil a že čoskoro budeme mať možnosť sa znovu vidieť.

Dňa 11.11.2017 organizovalo Občianske združenie Veselí Tekovskí vinári už každoročný Svätomartinský košt mladých vín v priestoroch Obecného hajloku v Novom Tekove. Počasie všetkým prítomným v tento deň prialo, bolo pekné slnečné novembrové predpoludnie a preto sme sa stretli pred dverami obecného hajloku. Po úvodných slovách predsedu združenia p.Želiara nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Vinička, ktorá si pre túto príležitosť pripravila aj novú pieseň Ten Tekovský rodný kraj... a vystúpenie ukončila veselou rytmickou piesňou V Tekove sú dobré vína.

Po úvodnom programe nasledovala degustácia mladých bielych, červených ale aj ružových vín, ktorá bola chutne doplnená výrobkami p.Csomora, aby degustujúci neboli hladní.

Po veľmi pekne strávenom dni odchádzali všetci príjemne unavení a spokojní.


Vinička apríl - jún 2017


Vinička apríl - jún 2017

V apríli začala Vinička nacvičovať staré aj nové pesničky s harmonikárom Jankom Valentíkom. Pesničky sa nacvičovali na vystúpenie, ktoré nás čakalo v predvečer prvého mája. 30.4.2017 sa organizoval v našej obce prvomájový sprievod, ktorý sa pohol z Marušovej. Do prvomájového sprievodu sa zapojila aj Vinička, ktorá po ceste spievala ľudové pesničky za sprievodu harmonikára Janka Valentíka. V sprievode išli dobové vozidlá, traktory aj mamičky s kočíkmi, spievalo sa a skandovali sa voľakedajšie heslá, ako napr. "Nech žije prvý máj, sviatok pracujúcich." Po príchode ku kultúrnemu domu v Novom Tekove boli už prichystaní chlapci, ktorí priniesli máj, dievčatá ho ozdobili za zvuku piesne v podaní Viničky - "Sadíme my máje..." Potom, ako bol máj postavený, zaspievala Vinička ešte ďalšie piesne - Veje vietor, veje, Za májových tichých večerí a Horička zelená. Po skončení nasledovalo osvieženie v kultúrnom dome a pohostenie v podobe dobrého gulášu.

Vinička sa týmto chce poďakovať prítomným za potlesk.

Dňa 26.5.2017 organizovalo OZ Veselí Tekovskí Vinári v spolupráci s Obcou Nový Tekov, v prekrásnom prostrední novotekovských viníc pri obecnom hajloku akciu, pri príležitosti sviatku Sv.Urbana otváranie viníc.

Po úvodnom príhovore predsedu združenia p.Jožka Želiara nasledoval príhovor nášho pána farára p.Tomčániho a starostu Obce Nový Tekov p.Ladislava Nagya. Hudobná skupina Erb zo Starého Tekova v zápätí rozozvučala svoje struny a zaspievala par piesní aby ju následne vystriedala spevácku skupina Vinička z Nového Tekova. Na sviatok Sv. Urbana si pripravila Vinička pekné nové piesne o vínečku - Kto vínko pije, Vínečko, vínečko, Toto je ten chodník cez tie vinohrady aby ukončila svoje vystúpenie známou skladbou V Tekove sú dobré vína.

Po vystúpení Viničky nasledovalo občerstvenie v podobe gulášu bravčovo-hovädzieho a paprčkového a pečených klobások. Degustovali sa vínka našich vinárov a zabávalo sa so skupinou Erb do nočných hodín.

Dúfame že na takejto peknej akcii sa zídeme znovu o rok a zaspievame si pekné pesničky o vínku.

23.6.2017 prijala spevácka skupina Vinička pozvanie vedenia Senior Housu - zariadenia pre seniorov v Leviciach, aby klientom zariadenia spríjemnila ich pobyt. Predseda združenia Veselí tekovskí vinári pri tejto príležitosti ponúkol na degustáciu zmes bielych tekovských vín a tiež priniesol na ochutnanie aj červené vína, ktoré poskytli p.Ing. Kulcsár, p.Ing. Králik a p.Želiar. Vinička na úvod zaspievala ich novú rezkú pesničku, Život sa mi páči, hoc som seniorka, a nasledovali ďalšie tri piesne v tomto bloku. Po ochutnávke bielych vín zaspievala Vinička ďalšiu peknú zmes piesní a klienti si následne mohli vychutnať aj červené tekovské vína. Na záver sa s klientmi zariadenia rozlúčila Vinička veľmi peknou a príznačnou piesňou - V Tekove sú dobré vína. Všetci klienti zariadenia boli spokojný a s úsmevom na tvári si vypočuli ako piesne spievané Viničkou tak aj informácie, ktoré im o tekovských vínach povedal p.Želiar. Bolo to veľmi príjemné teplé júnové popoludnie a pevne dúfame že o rok sa uvidíme znova.


Pribudli speváci aj nové kostýmy

Spevácka skupina Vinička účinkuje u nás v Novom Tekove už niekoľko rokov a tak, ako v živote ľudí, aj v kolektíve spevákov to býva, že občas niekto odíde a iný si nájde cestu k hudbe, vinikajúcemu kolektívu a spevu. Som rád, že Vinička sa rozrástla o 4 nových členov a radosť zo spevu má čoraz viac ľudí .  Nám sa podarilo získať z dotácií na kultúru Nitrianskeho samosprávneho kraja finančné prostriedky na zabezpečenie kostýmov pre nových členov speváckej skupiny Vinička. V Čajkove ich pre nás na mieru ušila pani Mária Šebová. Verím, že speváci sa za tieto vkusné a pohodlné kostýmy odmenia krásnym spevom, ktorý poteší nie len ich samotných, ale najmä všetkých poslucháčov.Vinička v Senior Hose


23.júna spevácka skupina Vinička prijala pozvanie vedenia Senior Housu, zariadenia pre seniorov v Leviciach, aby klientom spríjemnila svojim spevom horúce piatkové popoludnie. Pri tejto príležitosti ponúkol predseda OZ Veselí Tekovskí Vinári p. Jozef Želiar na degustáciu správne vychladené vzorky tekovských vín. Na tvárach klientov bolo vidieť, že krásny spev a tekovské vínko je ten správny balzam na dušu aj telo. Rád by som poďakoval členom speváckej skupiny Vinička, že si našli čas a prišli svojim spevom potešiť klientov zariadenia pre seniorov. Ing. Zoltánovi Kulcsárovi , Ing. Štefanovi Králikovi a p. Jozefovi Želiarovi za poskytnutie vzoriek svojich vín.

Niet krajšej odmeny pre speváka, ako spontánny potlesk a úsmev diváka. Toto všetko sme v Senior House zažili a tešíme sa na pozvanie aj o rok.

J. Želiar predseda OZ Veselí Tekovskí VináriÚčinkovanie Viničky január až marec 2017


Po vianočných prázdninách sa začala spevácka skupina Vinička v roku 2017 opäť stretávať na svojich pravidelných nácvikoch od 3.1.2017 v kultúrnom dome v Novom Tekove. Chystala sa na prvú akciu v tomto roku, keď mala oslavovať svoje 5 výročie fungovania.

Spevácka skupina Vinička pri príležitosti svojich 5. narodením zorganizovala dňa 21.1.2017 posedenie v kultúrnom dome v Novom Tekove pre členov OZ Veselí tekovskí vinári a pre priaznivcov Viničky. Samozrejme nesmeli chýbať ani pekné piesne v podaní Viničky a ako sa na dobrého oslávenca patrí mala Vinička nachystanú aj peknú narodeninovú tortu. Ku gratuláciám sa pridal starosta Nového Tekova p.Ladislav Nagy, starostka obce Horná Seč p.Edita Moravská a tiež predseda OZ Veselí tekovskí vinári p.Jozef Želiar. V gratuláciách sa skloňovalo hlavne pevné zdravie pre členov, veľa pekných piesní a pekných akcií, kde sa môže Vinička naďalej prezentovať.

Spevácka skupina Viniča tiež zaďakovala vedeniu obce Nový Tekov p. starostovi Ladislavovi Nagyovi za podporu finančnú ale aj za podporu v podobe rôznych príležitostí.

Pri dobrom vínku sa ešte podebatovalo a zaspievali sa mnohé pekné piesne. Dúfame, že tí, ktorí pozvanie na túto milú akciu prijali sa tu dobre cítili a že možno o pár rokov bude príležitosť osláviť aj ďalšie roky fungovania speváckej skupiny.

Dňa 11.2.2017 sa konala v obci Nový Tekov obecná zabíjačka. Okrem pozvaných hostí účinkovala aj spevácka skupina Vinička, ktorá v úvode zaspievala štyri zo svojich piesní - Cesta životom, Sadla včielka, Keď som ja chodieval a Také sa mi dievča páči. Po vystúpení sa začali ochutnávať zabíjačkové špeciality - hurky, klobásky a pečené mäso a tiež bola pripravená kapustnica. Na tomto vystúpení po prvý krát s nami spievala aj Marika Stankovičková ako nová členka súboru. Členovia Viničky si potom spolu ešte pri stole zaspievali pekné pesničky a vo večerných hodinách sme sa rozlúčili a išli domov.

Dňa 17.2.2017 bola o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Novom Tekove naplánovaná výročná členská schôdza Občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári. Hneď na úvod, ako súčasť kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina Vinička, ktorá prítomným zaspievala pár pekných piesní o víne - Na Tekovskej doline, Cez vinicu, Ešte vínko nevykyslo a V Tekove sú dobré vína. Po ukončení oficiálnej časti schôdze si prítomní mohli pochutnať na kvalitných vínach našich vinohradníkov, zaspievalo sa ešte pár pekných pesničiek a výročná schôdza sa skončila.

Dňa 9.3.2017 sa v kultúrnom dome v našej obci uskutočnila oslava Medzinárodného dňa žien. Po úvodnom vystúpení detí z materskej školy v Novom Tekove a básni p.Pappovej nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Vinička s tromi piesňami - Keby som ja poznal, Sadla včielka a Iba jednu mamičku máš.. venovanými našim ženám, mamičkám a babičkám. Na tomto vystúpení sprevádzal Viničku na harmonike Peter Senci. Vystúpenie Viničky ocenili prítomné ženy potleskom a po príhovore p.starostu Nagya nasledovalo pohostenie a vystúpenie skupiny Black band.

Petrovi Sencimu týmto ďakujeme za jeho ochotu a chuť vypomôcť nám pri vystúpení hrou na harmonike.

Dňa 17.3.2017 sa v našej obci konala výročná členská schôdza miestnej organizácie Červeného kríža. Predsedníčka ČK p.Mária Želiarová ohlásila skupinu Vinička z Nového Tekova aby im prišli zaspievať v rámci kultúrneho programu na výročnú schôdzu. Vinička si pripravila pár zo svojich pekných piesní a v úvode výročnej schôdze zaspievala piesne - Keď si ja zaspievam, Večer keď slniečko a Od Tekova vietor veje. Na harmonike Viničku doprevádzal harmonikár Janko Valentík.

Dňa 24.3.2017 sa konala ďalšia výročná schôdza v našej obci a to miestnej organizácie Matice Slovenskej. Otvorenie výročnej schôdze patril speváckej skupine Vinička, ktorá si pod taktovkou harmonikára Janka Valentíka pripravila zmes pekných piesní - Poteš že ma poteš, V tej našej dedinke, Holuběnka a Zem moja Slovenská.

Za pozvanie na účinkovanie na výročných schôdzach ďakuje Spevácka skupina Vinička.


Vinička

26.12.2016

Spevácka skupina vinička oslavuje v roku 2017 piate výročie vzniku. Postupne vás budeme na stránkach informovať o jej činnosti.